Love for Aarhus Cricket Club

Love for Aarhus Cirkcet Club

STIFTELSE OG OPLØSNING

§ 1 Stiftelse, formål og hjemsted

 • Aarhus Cricket Club herefter kaldet ACC er en almindelig sportsforening, stiftet d. 7. april 1916. ACC har til formål at fremme interessen for og udvikling af færdigheder i cricket og andre boldspil, som vedtages efter disse vedtægter. ACC er en non-profit forening, der kun skal skabe det overskud, der er nødvendigt for at kunne drive foreningen sportsligt og vedligeholdelsesmæssigt.
 • ACC har hjemme i Aarhus. ACC kan have en ungdoms- og en seniorafdeling afhængigt af tilslutningen.
 • ACC hører under Dansk Cricket Forbund (DCF), og skal leve op til DCFs regler og love.

§ 2 Opløsning

 • ACC kan ikke opløses så længe mindst 10 aktive medlemmer ønsker klubbens beståen.
 • Bestemmelse om ACCs opløsning kan kun træffes ved generalforsamlingsbeslutning.
  • Denne generalforsamlings beslutningsdygtighed kræver, at mindst halvdelen af ACCs medlemmer er tilstede.
  • Vedtagelse om opløsning kræver et flertal blandt de fremmødte på mindst 4/5.
 • I tilfælde af ACCs opløsning tilfalder klubbens ejendele efter afvikling af ACCs forpligtigelser DCF. Subsidiært tilfalder ACCs ejendele til anden forening eller forbund med interesse for cricket udpeget på samme generalforsamling. Tertiært tilfalder ejendelene de Samvirkende Idrætsklubber i Aarhus.

Medlemmer

§ 3 Aktive medlemmer

 • Kun aktive medlemmer kan deltage i turneringskampe og træning som spillere for ACC. Aktive medlemmer kan endvidere deltage i internt arrangerede kampe og træninger.
 • Aktive medlemmer kan vælges til og deltage i ACCs bestyrelse samt andre organer i ACC.
 • Som aktive medlemmer regnes alle, der har betalt aktivt medlemskontingent jf. § 9, og som i øvrigt overholder disse vedtægter.

§ 4 Passive medlemmer

 • Passive medlemmer kan deltage i arrangementer og kampe, der ikke indgår i DCFs turneringer, når de inviteres. Passive medlemmer regnes ikke for spillere i ACC. Passive medlemmer kan i særlige tilfælde deltage i op til tre turneringskampe pr. sæson: Kun såfremt der ikke er andre medlemmer jf. § 3, der ønsker at deltage, og kun mod betaling af dobbelt kampgebyr.
 • Som passive medlemmer regnes alle, der har betalt passivt medlemskontingent jf. § 9, og som i øvrigt overholder disse vedtægter.

§ 5 Æresmedlemmer

 • Æresmedlemmer regnes for aktive medlemmer jf. § 3. Æresmedlemmer kan efter forslag fra ACCs bestyrelse udnævnes ved generalforsamlingsbeslutning, såfremt 5/6 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for. Ophævelse af et æresmedlemsskab skal ske på samme vis og kan kun forekomme, såfremt æresmedlemmet har bragt ACC eller cricketsporten i væsentlig miskredit.
 • Æresmedlemmer fritages for kontingentbetaling og anses for livstidsmedlemmer med samme rettigheder som passive medlemmer. Såfremt æresmedlemmer deltager som aktiv spiller jf. § 3 betales ungdomskontingent jf. § 9, stk. 1. uanset alder.

§ 6 Stemmeret og valgret

 • Stemmeret til ordinær og ekstraordinær generalforsamling har alle, der opfylder medlemsbetingelserne jf. §§ 3 og 5. Se endvidere betingelserne i § 15, stk. 4.
 • Valgret til bestyrelse og andre organer i ACC har alle, der opfylder medlemsbetingelserne jf. §§ 3 og 5.

Indmeldelse, udmeldelse og kontingent

§ 7 Indmeldelse som medlem i ACC

 • Indmeldelse skal ske skriftligt til ACCs bestyrelse med angivelse af, at medlemmet har til hensigt at overholde de til enhver tid gældende vedtægter og direktiver fastsat af ACCs bestyrelse, samt ved indbetaling af medlemskontingent jf. § 9.
 • Som aktive medlemmer kan ACCs bestyrelse optage enhver, som opfylder betingelserne herfor (turneringsreglementet og ACCs interne bestemmelser). For ungdomsspillere gælder det, at indmeldelse kun er gyldig med mindst én forælders eller værges skriftlige samtykke.
 • Indmeldelse gælder indtil opsigelse og bekræftes årligt ved betaling af kontingent jf. § 9.
 • Ved indmeldelse i ACC forpligter ethvert medlem sig til skriftligt at underrette ACCs bestyrelse, såfremt der sker ændringer i medlemmets kontaktoplysninger: adresse, telefonnummer, kontaktperson m.fl..

§ 8 Udmeldelse af ACC

 • Udmeldelse af ACC skal ske skriftligt til et af ACCs bestyrelsesmedlemmer med mindst én måneds varsel. Tilbagebetaling af kontingent ved udmeldelse kan kun forekomme for indeværende sæson såfremt:
  • det pågældende medlem ikke har spillet kampe for ACC, eller
  • der ikke er gået mere end én måned siden den ordinære generalforsamling.

§ 9 Kontingent

 • Årligt medlemskontingent fastsættes af ACCs bestyrelse ikke senere end én måned før seneste betalingsfrist 31. marts forud for det kalenderår som sæsonen, der opkræves kontingent for. Medlemskontingentet er gældende for én sæson (1. april – 31. marts). Medlemskontingent fastsættes for henholdsvis aktive ungdoms- og seniormedlemmer samt passive medlemmer.
 • I tilfælde af indmeldelse efter sæsonstart skal betaling af kontingent ske ikke senere end 1 måned efter indmeldelse eller før første turneringskamp for at være spilleberettiget.
 • Særlige aftaler vedrørende afbetaling eller halvering af kontingent kan kun ske i særlige tilfælde og aftales skriftligt med ACCs kasserer, og kun såfremt medlemmet ikke har været i restance indenfor de sidste to år.

Anførere og udvalg

§ 10 Anførere

 • Anførere udpeges af bestyrelsen.
 • Bringer en anfører cricketsporten eller ACC i miskredit, kan denne afsættes af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning. Bestyrelsen konstituerer en midlertidig anfører. Ny anfører vælges senest 14 dage senere.
 • Anførere har ansvar for at kampe spilles efter fair-play-principperne. Anførere har i forbindelse med kampe ansvaret for overholdelse af disse vedtægter samt direktiver fra ACCs bestyrelse.
 • Anførere skal være motiverende og jævnligt deltage i og forestå træningsarrangementer, der relaterer til den pågældende anførers kampoplevelser.

§ 11 Spillerudvalg

 • Spillerudvalget nedsættes for ét år af gangen og består af følgende:
  • Anfører(e) for ACCs til DCF tilmeldte hold
  • Én repræsentant fra bestyrelsen og én spillerrepræsentant (valgt på OGF)
 • Spillerudvalget har ansvar for at fordele aktive medlemmer jf. § 3 og æresmedlemmer jf. § 5 på de til DCF tilmeldte hold. Denne fordeling skal ske i overensstemmelse med disse vedtægter, spillernes egne ønsker samt direktiver vedtaget af bestyrelsen.

§ 12 Ungdomsudvalg

 • Ungdomsudvalget nedsættes for ét år af gangen og består som minimum af følgende:
  • Trænere for ungdomshold
  • Én repræsentant fra bestyrelsen og én spillerrepræsentant (valgt på OGF)
 • Ungdomsudvalget har ansvar for at fordele ungdomsspillere på klubbens hold, og arbejder tæt sammen med spillerudvalget.
 • Ungdomsudvalget har endvidere ansvar for arrangementer for ungdomsafdelingen.

Udelukkelse

§ 13 Midlertidig udelukkelse

 • Bestyrelsen kan med én dages varsel udelukke et medlem for deltagelse i klubbens aktiviteter i en nærmere defineret periode, dog aldrig i længere tid end til næste ordinære generalforsamling hvis:
  • medlemmet er kommet i kontingentrestance, eller
  • medlemmet har pådraget sig anden gæld til ACC, eller
  • medlemmet har bragt cricketsporten eller ACC i væsentlig miskredit.
 • Udelukkelse skal altid ske skriftligt og kan om nødvendigt indberettes til DCF.
 • Udelukkelse ifølge denne bestemmelses pkt. 1.a og 1.b kan ophæves ved betaling af mellemværende.

§ 14 Permanent udelukkelse fra ACC

 • Bestyrelsen kan på generalforsamling indstille et medlem til permanent udelukkelse fra ACC, hvis betingelserne i § 13, stk. 1, a. og b. er opfyldt, og hvis medlemmet nægter at følge en af bestyrelsen udstukket afdragsordning, eller forholdet er opstået gentagne gange.
 • Et medlem, der jf. stk. 1 er indstillet til permanent udelukkelse, skal have skriftlig besked herom mindst syv dage inden generalforsamlingen, samt have mulighed for at fremføre sit forsvar for generalforsamlingen inden afstemning.
 • Beslutning om permanent udelukkelse kan kun ophæves ved generalforsamlingsbeslutning.

Generalforsamling

§ 15 Ordinær generalforsamling (OGF)

 • OGF har med indskrænkningerne efter disse vedtægter den højeste myndighed i alle ACCs anliggender. Medmindre andet er angivet vedtages forslag på generalforsamling ved almindeligt flertal.
 • OGF indkaldes med mindst otte dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne og ved opslag i klubhuset. Dagsorden bekendtgøres samtidig.
 • Private forslag, der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest tre dage før generalforsamlingen. I sager, der ikke er opført på dagsordenen, kan en generalforsamling ikke tage bindende beslutning.
 • Stemme- og valgret kan kun udøves ved personligt fremmøde, i overensstemmelse med § 6 og såfremt man:
  • senest på valgdagen er fyldt 18 år, og
  • har været medlem af klubben i mindst tre foregående måneder.
 • Skriftlig eller hemmelig afstemning skal finde sted, når blot ét stemmeberettiget medlem ønsker dette.
 • Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke omstødes eller modificeres før næstkommende OGF.

§ 16 Tidspunkt og dagsorden for OGF

 • Der afholdes hvert år OGF senest 1. maj eller senest 14 dage før første officielle kamp.
 • Dagsordenen skal være i følgende rækkefølge: (* = obligatorisk)
  • Valg af dirigent *
  • Beretning om klubbens stilling og virksomhed i det forløbne år *
  • Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år *
  • Forelæggelse af budget for det kommende år *
  • Spillerudvalgets beretning *
  • Ungdomsudvalgets beretning
  • Valg til bestyrelsen *
  • Valg til spillerudvalget *
  • Valg til ungdomsudvalg
  • Valg af revisor *
  • Indkomne forslag *
  • Evt. *

§ 17 Ekstraordinær generalforsamling (EOGF)

 • Der kan til enhver tid indkaldes til EOGF, når bestyrelsen finder det nødvendigt. Betingelserne for afstemninger jf. § 15 skal være opfyldt.
 • Bestyrelsen skal indkalde til EOGF, når mindst 7 stemmeberettigede medlemmer af ACC skriftligt forlanger det. Dette skal være ledsaget af en dagsorden for EOGF.
 • Afholdelse af EOGF jf. stk. 2 skal ske senest 14 dage, efter at betingelserne er opfyldt.

Bestyrelsen & ændring af disse vedtægter

§ 18 Bestyrelsens beføjelser og organisation

 • Bestyrelsen varetager klubbens daglige ledelse og handler således lovligt på ACCs vegne i alle henseender med de indskrænkninger, der er efter disse vedtægter.
 • Bestyrelsen består af én formand og mindst fire øvrige medlemmer, hvorimellem øvrige poster uddeles. Bestyrelsen uddeler selv øvrige tillidsposter. Én udnævnes til kasserer og én til næstformand. Efter behov kan øvrige tillidshverv uddeles.
 • Formand, næstformand og kasserer kan aldrig have mere end én tillidspost. Formand og kasserer har tegningsret for klubben. Næstformanden varetager formandens opgaver og beføjelser, når denne er indisponeret.
 • Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst fire stemmeberettigede medlemmer (inkl. enten formand eller næstformand) er til stede. I tilfælde af stemmelighed har formanden, (eller i dennes fravær næstformanden) den afgørende stemme.

§ 19 Bestyrelsens opgaver

 • Bestyrelsen skal føre offentlig protokol over: Generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og andre vigtigere begivenheder i ACC.
 • Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af vedligeholdelse, træningsplanlægning, intern kamporganisation o. lign., hvis bestyrelsen ikke selv varetager disse opgaver.
 • Kassereren skal inden 1. marts afgive driftsregnskab for det foregående år til revision. Regnskabsåret følger kalenderåret. Revideret regnskab forelægges på OGF. Revideret regnskab skal være tilgængeligt for alle medlemmer senest én uge før OGF.
 • Revision består af en revisor, der i lige år vælges på OGF for to år af gangen og en suppleant, der årligt vælges på OGF.

§ 20 Valg af bestyrelsesmedlemmer

 • Formanden vælges i ulige år for to år af gangen.
 • Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år af gangen. To vælges i ulige år, og to vælges i lige år.
 • Eventuelle suppleanter, maksimalt to, vælges for ét år af gangen. Disse har til bestyrelsesmøder taleret, men ikke stemmeret.
 • Udtræder i valgperioden et medlem af bestyrelsen, kan suppleanten, der opnåede flest stemmer ved OGF, tage dennes plads, ellers står pladsen tom indtil næste OGF. Bestyrelsen skal altid bestå af mindst fire medlemmer, ellers skal den indkalde til EOGF, dagsorden: Valg til bestyrelsen.

§ 21 Ændring af vedtægter

 • Ændringer kan ske på enhver generalforsamling, når mindst ¼ af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst ¾ af de afgivne stemmer er for.
 • Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling tidligst 14 dage efter OGF, dagsorden: Vedtagelse af ændringsforslag. Såfremt ¾ af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er ændringsforslaget vedtaget uanset antallet af tilstedeværende stemmeberettige medlemmer.

Revideret af bestyrelsen 2016 og godkendt på generalforsamling samme år.

Laws for Aarhus Cricket Club

This is only a translation of the laws. In case of misunderstandings the danish text is binding.

Sorry, we are currently working on the translation.