ACC's Code of Conduct

Korrekt opførsel i ACC

Aarhus Cricket Club har som målsætning at fremme god og positiv opførsel i alle aspekter af foreningslivet i vores klubvirke. Det gælder både på og uden for banen, og så snart man trækker i klubuniformen. Det er vigtigt, at ingen på noget tidspunkt skal føle sig krænket eller utilpas, og at Aarhus Cricket Club forbindes med en god oplevelse.

Derfor er her formuleret en række bestemmelser, som alle skal overholde, for at vi alle kan omgåes hinanden på god fod på tværs af køn, kultur og religiøsitet. Vi ønsker ikke at sætte ord på alle bestemmelser for god opførsel, men tilskynder til almindelig god og respektfuld opførsel over for alle.

Skulle nogen mod forventning forbryde sig mod disse bestemmelser er det bestyrelsen, der træffer beslutning om eventuel sanktion i henhold til ACC's love og disse bestemmelser samt overtrædelsens karakter.

Med venlig hilsen Aarhus Cricket Club

Ordensreglement:

  1. Der tales i ACC dansk eller engelsk. Så snart et medlem optræder i ACC-sammenhæng er det kun disse sprog, der tales. Vi taler pænt til hinanden og andre.
  2. Alle skal respektere de af bestyrelsen udpegede trænere - det er dem, der har ansvaret til træning. Derudover er det bestyrelsen, der har det sidste ord.
  3. Fairplay er en nødvendighed. Vi støtter flotte præstationer både egne og andres.
  4. Alle bidrager det, de kan. Vi løfter i fælles flok og hjælper hinanden.
  5. Alle møder på eller før det aftalte tidspunkt. Dermed udviser man respekt for andres tid.
  6. Behandl klubbens ejendom som din egen. Ryd op og behandl både udstyr og andet materiel korrekt og ansvarligt.
  7. Voldelig eller truende adfærd er på ingen måde acceptabelt. Uoverensstemmelser løses i fredeligt lag. Overtrædelse kan medføre karantæne og/eller bortvisning både fra kampe og fra klubben. Vold politianmeldes.

Vedtaget af bestyrelsen 2017

Nye medlemmer / Prøvetid:

Nye medlemmer er altid velkomne og bedes udfylde og underskrive indmeldelsesblanketten ved første møde, samt forevise gyldigt sygesikringskort. Derefter gives en rimelig frist på to uger til at være 'prøvemedlem', hvorefter det fastsatte kontingent bedes indbetalt.

Nye medlemmer forpligter sig til i prøvetiden at overholde de gældende regler i Aarhus Cricket Club, ellers er der ikke grundlag for et videre medlemskab. Det er kun klubbens spillere eller inviterede gæster, der har adgang til klubbens faciliteter.

Vedtaget af bestyrelsen 2017

Representing ACC in all aspects
Der er ikke skrevet noget endnu