Aarhus Cricket Clubs historie

Aarhus Cricket Clubs historie

Aarhus Boldklub, Sandsynligvis den ældste sportsklub i Aarhus. Klubben blev stiftet d. 9. maj 1889. I klubben dyrkedes cricket, senere fodbold og græstennis. Alt sammen bragt til byen af engelske jernbaneingeniører.

Historisk set kan cricket i Danmark dateres tilbage til ca. 1866 – altså godt og vel 150 år. Spillet blev bragt til landet af engelske jernbaneingeniører og de arbejdere, som i sin tid var med til at opbygge det danske jernbanenet.

Går man en tur gennem vor smukke by og kigger på nogle af de relieffer, der udsmykker nogle af de ældste bygninger i Aarhus, vil man på Aarhus Katedralskole finde et bladguld-belagt relief af to krydsede cricketbat, en tennisketscher og en række bolde. Cricket har altså spillet en rolle på skolen. Kigger man i historiebøgerne vil man finde, at Aarhus Katedralskoles Cricketforening var en af de første idrætsklubber i Danmark overhovedet og endda grundlagt længe før Dansk Idræts Forbund, som blev stiftet i 1896. Cricket kom til Aarhus med ovenstående englændere i ca. 1868. I deres sparsomme fritid slappede de af med hjemlandets førende idræt – cricket. Samtidig plejede de omgang med byens bedre borgerskab, som tog spillet til sig. På Katedralskolen fik de det snart på skoleskemaet, og der blev trænet to gange i ugen. Denne interesse for cricket blev fastholdt på skolen i mange år, og der blev spillet mange turneringer med andre klubber.

Cricket blev, udover den fysiske del, et middel til egentlig karakteropdragelse. Det engelske borgerlige dannelsesideal gled således fint ind i latinskolens ånd. Overgangen til selvstændig klub med kun cricket på programmet, er svær at fastslå helt præcist.

I mange år var cricket og dermed Aarhus Boldklub en afdeling under AGF. Dog sker der dog noget den 7. april 1916. Denne dag fejrer vi hvert år som klubbens fødselsdag, og datoen regnes for den officielle stiftelsesdato for Aarhus Boldklub/Aarhus Cricket Club.

The history of Aarhus Cricket Club

“Aarhus Bold Club”, probably the oldest sports club in Aarhus. The club was formed on 9 May 1889. Members were playing various sports like cricket, football and later lawn tennis. All brought to town by the railway engineers. Cricket history in Denmark dates back to around 1866 representing well over 150 years. The game was brought to the country by English railway engineers and workers, who in that time helped to build the Danish rail network. While walking through our beautiful city, you’ll notice some reliefs that still decorats some of the oldest buildings in Aarhus. At Aarhus Cathedral, one will find a gold leaf-covered relief of two crossed cricketbats, an tennisketscher and some balls. Cricket has thus played a role at the school. Looking into the history books you will find that the Aarhus Cathedral School Cricket Association was one of the first clubs in Denmark and even founded long before the Danish Athletic Federation, which was founded in 1896. Cricket came to Aarhus with the English men around 1868. In their spare time they relaxed with their home country’s leading sports – cricket. They nursed good relationship with the local citizens, who in turne took the game to them. Soon they got the cricket in the school and were trained twice weekly. This interest in cricket was maintained at the school for many years and played many tournaments with other clubs. Cricket was, besides the physical part, a means of genuine character education. This way the ideal of English Civilization merged well into the Latin school spirit. The transition to fully independent club with only cricket on the program is difficult to determine exactly. For many years, Aarhus Boldklub was a subsidiary of AGF. However, something new happended on 7 April 1916. Each year we celebrate this day as club’s birthday and the date is considered the official founding date for the ACC – Aarhus Cricket Club.